Det sure rengøringsmiddel

Det sure rengøringsmiddel

Det sure rengøringsmiddel

Produktbeskrivelse

DET SURE RENGØRINGSMIDDEL er et surt og svagt skummende afkalknings- og rengøringsmiddel baseret på biologisk nedbrydelige anioniske tensider og organisk syre.

Anvendelsesområder

DET SURE RENGØRINGSMIDDEL kan anvendes til skum-, spray og manuel afkalkning og rengøring af alle typer af overflader.
DET SURE RENGØRINGSMIDDEL er godkendt af De Danske Veterinærmyndigheder (J.nr. 5571-53/91).
Informationeme i denne publikation er baseret på vore egne undersøgelser og udviklingsarbejde, og er iht. vor bedste kendskab.
Brugere skal foretage deres egne tests for at bestemme anvendeligheden af vore produkter til deres egen specifikke anvendelse. Indholdet i denne pubIikation skal ikke betragtes som en garanti af nogen art, udtrykt eller underforstået, og intet ansvar accepteres for krænkelse af noget patent.

Leverandørbrugsanvisning
i henhold til Arbejdsministeriets bkg.nr. 69 af 7. februar 1996

Cleansolve Leverandørbrugsanvisning
Dato / revideret den: 03.09.96
Produkt: DET SURE RENGØRINGSMIDDEL